نیمیم زآب وگل
هيچ نداريد اگر که ...

..

ای همه مردم !! دراین جهان به چه کارید؟

 عمر گرانمایه را چگونه گزارید؟

هرچه به عالم بود اگر به کف آرید

هیچ ندارید اگرکه عشق ندارید

وای  شما !!!  دل به عشق اگر نسپارید

                          گر به ثریا رسید ...هیچ نیرزید

                                                                     عشق بورزید..

                                                                                          دوست بدارید!

                                                                                                                                                                 مشیری

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف