نیمیم زآب وگل
گفت تو را چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

...

گفتم شکر است آن  نه دهان! گفت : تو را چه؟

                                                                  گفتم چه نمک هاست در آن !گفت: تو را چه؟

گفتم به خوشی گر لب شیرین  تو  جان است

                                                                  قد  نیز روان است  روان !  گفت: تو را چه؟

گفتم  دهن  تنگ  تو  را   در  لب   خاموش

                                                                 لطفی است که  گفتن  نتوان ! گفت: تو را چه؟

گفتم که  تو جانی و بسی دوست تر از جان

                                                                هم جانی  و هم  شوخ جهان  ! گفت: تو راچه؟

گفتم  رخ تو برگ گل است؛ آمده   بر روی

                                                        خالت خوش وخط ؛ خوشتراز آن ! گفت: تو راچه؟

گفتم  چه   کمند افکن  و  دل بند    فتادست

                                                                  آن گیسوی در  پای کشان ! گفت : تو راچه؟

گفتم  ز ملاحت همه چیزت  به کمال است

                                                                 خندان شد و افسوس کنان ؛  گفت : تو راچه؟

                                                                                                                                                            کمال خجندی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف