نیمیم زآب وگل
يک جمله يعنی.............

...

حالا که یک دنیا  برایت حرف دارم                        یک بوسه هم  پایین  کاغذ می گذارم

آری خودت هم خوب میدانی عزیزم                       غیرازتو من چیزی دراین دنیا  ندارم

درنامه ی آخرنوشتی :خوبِ خوبی                         حالا  کجایی ؟  تا ببینی   حال  زارم

میترسم از دوری تو، این آخری ها                          پیشٍِ  تمام   غصه هایم      کم   بیارم

چیزی شکست و تا صدایش راشنیدم                       دیدم که عکست رابه قلبم می فشارم

باید   به  فکر   کاغذ ٍ   قد  تو  باشم                         این دفعه هم بانو! سوالی از تو دارم

                                  بهترنبود اینجا به جای این همه حرف

                                یک جمله یعنی« دوستت دارم »  بیارم

                                                                                                                                                    رضا سیرجانی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۳ آذر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف