نیمیم زآب وگل
فحش نبايد..

....

بچه که  بودم :  به من  آموختند:                          فحش  نباید   بدهی...... گوسفند

بی ادبی بوده  ازین خانه  --دور                        حرف رکیکی  نزنی... بی شعور

من فقط همین دوبیتشو پیدا کردم اگه کسی باقیشو داره  التماس دعا دارم

                                                                                                                                            سعید نوری

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف