نیمیم زآب وگل
با اين حال...

...

شب وسکوت وسه تاری که لال مانده٫ منم

                                                                    بیا  کمی  بنوازم   !  بیا   کمی  بزنم !

دوباره  می نگرم نقش خویش  را  بر آب

                                                                  چنان غریبه ٫ که باورنمی کنم  که منم

ببین چه برسرم آورده عشق و با این حال

                                                                  نمی توانم    ازین   ناگزیر    دل   بکنم

و درمیان کویری ٫  که باغ   نامش   بود

                                                               به زخم زخم تبر  شاخه  شاخه  میشکنم

                                                                                                                                                       احمدرضا الیاسی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف