نیمیم زآب وگل
تيتر خبر : !!!!!!!!!!!

...  

 دریک هوای سرد برفی زمستانی

 با شانه هاي زخمي و گوني سيماني

 مردي که عادت داشت شبها ديربرگردد

 از انتهاي کوچه هاي سرد طولاني

  دختر که پشت در نشسته منتظر ، بابا!

 پيش عروسکهاي من تا صبح مي ماني ؟

 بابا حقوقت را گرفتي کفش مي خواهم

 پاهاي من يخ مي زند در روز باراني

 من کفشهايم وا شده از هم ولي سارا

 با کفشهاي صورتي مي رفت مهماني

 دختر چرا اينجا نشستي توي اين سرما

 امشب دوباره آمدي من را برنجاني ؟

 

 وقتي تمام کودکيهايت عروسک بود

 از دستهاي خالي بابا چه مي داني ؟

 بابا نمي دانم ، اگر خالي شده دستت

 من مي روم همراه زنهاي خياباني

 آنها هميشه کفشهاي خوشکلي دارند

 شايد شدم خوشبخت ، بابا تو چه مي داني ؟

 انداخت چيزي تا تورا ساکت کند بابا

 از پشت افتادي تو آنجا روي گلداني روي دو دست خالي بابا تو گل کردي

 مي ريخت خون سرخ تو از روي پيشاني

 لبخند مي زد دخترک  وقت جدايي بود

 ديگر حلالم کن در اين ساعات پاياني

 هرگز نبودم من برايت دختر خوبي

 بابا نمي خواهد برايم دل بسوزاني دختر کنار عکس خود آرام خوابيده

 تيتر خبر ، بابا به جرم قتل زنداني

                                                                                                                                                    نصیر رضایی نژاد

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف