نیمیم زآب وگل
آبرويم را نريزی دل

لحظه دیدارنزدیک است

                                          بازمن دیوانه ام   مستم   

                                                 باز میلرزد   دلم   دستم

                                                        باز گویی در جهان دیگری هستم

های نخراشی به غفلت صورتم را تیغ

        های نپریشی صفای زلفکم را دست

                               وآبرویم را نریزی دل

                                        ای تخورده  مست                          

                                                                         لحظه دیدار نزدیک است

                                                                                                                                         اخوان

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف