نیمیم زآب وگل
نيت خوب!!!

...

تمام حجم قفس را شناختیم٬  بس است                          بیا  به تجربه ٫در آسمان پری بزنیم

اگرچه  نیت خوبی ست٬ زیستن٬ اما!!!                       بیا  که دست به تصمیم بهتری بزنیم

                                                                                                                                                            قیصر امین پور

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف