نیمیم زآب وگل
گويی ام : رو ! که همانی چه کنم؟

...

شد  دگرباره  جوان عالم پیر                           عالم  پیر    شده      عشق پذیر

کائنات اند در این دام  اسیر                           دام  عشق است و  ندارد تدبیر

چنگ زن چنگ به اقبال امیر                      ساز را ساز به  بانگ بم و زیر

                              خم می نیست غدیر است غدیر

                                ساقی امروز امیر است امیر

مطرب !این نغمه تو با سازبزن                     نه  که  آهسته ٬ در آواز  بزن

تا    بیاریم   به    پرواز    بزن                       آخرین پرده      در  آغاز  بزن

هین مگو بس ٬که نه بس٬بازبزن                   می کشم  ناز  تو٬ با  ناز  بزن

                                  خم می نیست غدیر است غدیر

                                     ساقی امروزامیر است امیر

می خرآن حسن که عالم گیر است                میشو آن خاک دری کاکسیر است

کار تدبیر  نه !  این  تقدیر است                 روبه از روبه و شیر از شیر است

نشنیدی  که زمان  شمشیر است؟                  مطربا  خیز  که فرصت دیر است

                                 خم می نیست غدیراست غدیر

                                 ساقی امروزامیر است امیر

دل درین شعله بسی سوخته ام                      زآتش  عشق      برافروخته ام

تا که این سوختن   آموخته ام                       هرچه جزعشق  تو بفروخته ام

دیده   از غیر تو    بردوخته ام                     غیر   عشق  تو       نیندوخته ام

                                  خم می نیست غدیراست غدیر

                                  ساقی امروزامیر است امیر

رخ مگردان و مگو: رو سیهی                  مگذر  تند  و مگو: خاک رهی

مفشان دست ومگو: کم ز کهی                   دل مرنجان   و مگو   :پرگنهی

چه شود گرکه به یک بارشهی                   رحمت آرد  به یکی  بی پنهی؟

                                خم می نیست غدیراست غدیر

                                ساقی امروز امیر است امیر

بال بشکسته و پر ریخته ام                       حسرت و غم به هم  آمیخته ام

ورکه خشم تو برانگیخته ام                      اینک   از غیرتو   بگریخته ام

هرچه جزعهد تو بگسیخته ام                    دست   در دامنت     آویخته ام

                             خم می نیست غدیر است غدیر

                                ساقی امروز امیراست امیر

یاعلی! گرتو  برانی  چه کنم؟                  دامن  از من برهانی    چه کنم؟

دست از من بفشانی  چه کنم؟                 عذری از من نستانی     چه کنم؟

پیش خصمم بنشانی   چه کنم؟                گویی ام رو! که همانی چه کنم؟

                             خم می نیست غدیراست غدیر

                               ساقی امروز امیراست امیر

من اگر ذره ی  کم  از کاهم                      ور به    ناچیزی   گرد   راهم

پرگناهم  من  و  گر گمراهم                     خسته ای   بسته  به  قعر چاهم

نشود   دست طلب    کوتاهم                    وین   گواهم   همه  سوز و آهم

                             خم می نیست غدیراست غدیر

                              ساقی امروز امیر است امیر

ای علی ! ای که به  عالم  شاهی                همه عالم شب  و درشب ماهی

هم تو مقصودی و هم خود راهی             سوی    تو حید    مهین درگاهی

برتر از  این    سخن     کوتاهی                 تو  همان  حضرت   ظل اللهی

                          خم می نیست غدیر است غدیر

                             ساقی امروز امیر است امیر

بر   سر   مآذنه ها   تکبیری                      شبروان را  دم تو    شبگیری

ذکر  اقطابی  و  ورد  پیری                      همه تسلیم     و    همه تدبیری

هیبت جنگی   و  قهر شیری                    نقش بر قبضه ی هرشمشیری

                           خم می نیست غدیراست غدیر

                            ساقی امروز امیر است امیر

درصنم خانه ٬بتی ٬ بودایی                         وندر  آتشکده       آهورایی

در  کلیسا   نگرم     عیسایی                         درکنیسه به نظر   موسایی

نزد     دهری    مثل اعلایی                         بر همه   اهل یقین   مولایی

                            خم می نیت غدیراست غدیر

                           ساقی امروز امیر است لمیر

می ندانم که تو چون جادویی                        در   دل مسلم   و هر  هندویی

روح وریحانی وزلف ورویی                    دشت ودریایی و سرو و جویی

رو به هر سوی کنم آن سویی                     هم برون ازهمه سویی    هوئی

                            خم می نیست غدیراست غدیر

                             ساقی امروز امیر است امیر

ختم  طغرای  همه   شاهانی                          نقش    تعویذ    همه  گردانی

قسم     ناشکن       مردانی                           زمرمه ی  نیمه شب مستانی

جان جانانی وجان را جانی                        وجه رب هستی و باقی  مانی

                            خم می نیست غدیراست غدیر

                             ساقی امروز امیر است امیر

                                                                                                                                   سید مرتضی جزایری

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۸ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف