نیمیم زآب وگل
 

................

برف می آید ازخودش پایین ...

خبری نیست غیر سرمایی

خبری نیست جز نمی بینم

خبری نیست جز نمی آیی

سالها می شود که غمگینم...

می روم تا کمی خودم باشم

که ازین زندگی نمی خواهم

هیچ چیزی به غیر تنهایی

                                                                         آزاده بشارتی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف