نیمیم زآب وگل
تمامتر....

..

رخ  تو  رونق   قمر   بشکست                     لب   تو  قیمت  شکر   بشکست

لشکر غمزه ی توبیرون تاخت                    صف عقلم به یک نظر بشکست

بر در دل رسید ٬  حلقه   بزد                      پاسبان خفته  دید  ٬در   بشکست

من خود ازغم شکسته دل بودم                  عشقت  آمد    تمام تر     بشکست

نیش مژگان چنان زدی دردل                      که سر نیش   در  جگر بشکست

نرسد نامه های من به تو زآنک                   پر  مرغان    نامه بر   بشکست

                                  قصه ها   می نوشت خاقانی

                               قلم اینجا رسید ...سر بشکست

                                                                                                                                            خاقانی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف