نیمیم زآب وگل
قتلگاه.........

.....................

با آنکه زمانه داشت دل خون  از تو            کامی نگرفت   دور گردون  از  تو

بردند..... به  قتلگا ه  و نتوانستند            یک لحظه تو را  برند بیرون از تو

                                                                                                                                                       شفیعی کدکنی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف