نیمیم زآب وگل
دو تا ..دو تا..

....

هی  دست می رود به کمرها  یکی  یکی

وقتی  که می رسند  خبرها   یکی   یکی

خم  می شوند  قد پدرها      دوتا    دوتا

وقتی که  می رسند  پسرها   یکی  یکی

                                                                                    مهدی رحیمی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف