نیمیم زآب وگل
عطش!!!!!!!!!۱

.......

بنویس!  که با شتاب  باید برسد            فورا ببرش!  جواب   باید برسد

لب های رقیه ازعطش خشک شده         این نامه  به دست آب  باید برسد

                                                                                                                                جلیل صفربیگی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف