نیمیم زآب وگل
بودن يا نبودن!!!!

....

تا کدامین را تو می خواهی؟

                             مرگ را جستن برای زندگی ؟

                                                                یا 

                                                                   زندگی کردن برای مرگ

                                                                                                                                                               شفیعی کدکنی

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف