نیمیم زآب وگل
دودوتا=چهارتا

...

مویت راضرب* در باد کن ...من مساوی= می شوم با صفر۰

...

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف