نیمیم زآب وگل
لبخند لبخند


 
دو   شاخه   نرگست  ای یار دلبند             چه خوش عطری دراین ایوان پراکند

اگرصدگونه غم داری چو نرگس               به روی زندگی       لبخند       لبخند

                                                                                                             مشیری

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢ فروردین ،۱۳۸٧ - رضاالف
رضاالف