نیمیم زآب وگل
چند کلمه حرف حساب

مهم این است که به چیزها چطور نگاه کنیم ونه اینکه آنها خود چه باشند

                                                                                      یونگ

تا چیزی را نپذیریم نمیتوانیم آن راتغییردهیم

                                                   یونگ

   عده ای بزرگ زاد ه میشوند                                                                                             عده ای بزرگی را به دست  می آ ورند                                                                                                                                     وعده ای بزرگی را بدون آن که بخواهند باخود دارند

                                                            شکسپیر

آرزو آن است که برآورده تشود                                                                                                                  زیرا مردم تنها به خاطر آرزوهاشان زنده اند

                                                   ارسطو

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف