نیمیم زآب وگل
بله!!!!

.....
 

نوشت یاورمن میشوی    نوشت  بله                    تصدق سر من   میشوی نوشت بله
 
نشست اول خود رامرورکرد سپس                  نوشت   آخرمن   میشوی نوشت بله
نوشت من عقب نیمه ی   گمم   هستم                  تونصف دیگرمن میشوی نوشت بله
نوشت من دلم ازهرچه کاکتوس پراست             تو که صنوبرمن میشوی نوشت بله
نوشت جان تو نه ! جان آن  پدرجانت                عروس مادر من میشوی نوشت بله
                                                                                               

                                                                                                                                           اکبریاغی تبار

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٩ فروردین ،۱۳۸٧ - رضاالف
رضاالف