نیمیم زآب وگل
اما هوس وصلش!!!

...

نازیست تو را در سر !کمتر نکنی ..دانم       

 دردی ست مرا در دل باورنکنی دانم                     

 خیره چه سر اندازم !بر خاک سرکویت        

 گر بوسه زنم  پایت سر برنکنی دانم

گفتی: بدهم کامت! اما نه بدین زودی      

عمرم شد و زین وعده  کمترنکنی دانم

بوسیم عطا کردی ! زان کرده پشیمانی      

 دانی که خطاکردی !دیگر نکنی دانم

گرکشتنی ام باری! هم دست تو وتیغت   

 خود دست بخون من٬ هم  ترنکنی دانم

 هان ای دل خاقانی !سردرسر کارش کش! 

 اما هوس وصلش ٬در سر نکنی  دانم

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٧ - رضاالف
رضاالف