نیمیم زآب وگل
خدا..........

....

مفلس چو شدیم  رو به او آوردیم          معشوقه ی روز بی نوایی ست خدا

                                                                                                      سلیم تهرانی

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٧ - رضاالف
رضاالف