نیمیم زآب وگل
باران.........

...

زنبیل پر از ترانه در دستش بود

یک نامه ی عاشقانه در دستش بود

ختم صلوات داشت باران انگار

تسبیح هزار دانه در دستش بود

                                                                    جلیل صفربیگی

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۱ تیر ،۱۳۸٧ - رضاالف
رضاالف