نیمیم زآب وگل
بدگمانی

...

با سایه ، تو را نمی پسندم                                  عشق است وهزار بدگمانی

                                                                                                                                   غنی کشمیری

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٦ دی ،۱۳۸٧ - رضاالف
رضاالف