نیمیم زآب وگل
سخنی به لطف آب

نمیدونم ازکجاشروع کنم اصلا بنویسم یا نه؟

تجربه عجیبیست قبلا هم زیادنوشتم ولی نه برای همه!                                

باید کم حرف بزنم

باآنکه سخن به لطف آب است                              کم گفتن هرسخن صواب است

کم گوی وگزیده گوی چون در                                    کزاندک  توجهان شود پر

لاف ازسخن چودر توان زد                                   آن خشت بود که پرتوان زد 

                                                                                                   نظامی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف