نیمیم زآب وگل
دگر هيچ

.

سخن تا چند گویم پیچ در پیچ           تورا من دوست می دارم دگرهیچ

                                                                                     انوری

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف