نیمیم زآب وگل
من و تو کردن ابوالحسن خرقانی با حق

...

شبی نماز میکرد

 آوازی شنید :  هان ابوالحسنو!

                                   خواهی آنچه ازتو میدانم با خلق بگویم  تا سنگسارت کنند

شیخ گفت: ای بار خدای!

                                  خواهی آنچه از رحمت  تو می دانم  و از کرم  تو می بینم

                                  با خلق  بگویم  تا  هیچکست  سجود  نکند؟

آوازی شنید:

                     نه ازتو و نه ازمن

                                                                                      نوشته بردریا  (شفیعی کدکنی)

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف