نیمیم زآب وگل
آن پنجره ای که خواستم باز نشد

.

باخواست من زمانه دمساز نشد                                         پایان  پریشانی ام  آغاز نشد

صد درب گشوده شد به رویم اما                                   آن پنجره ای که خواستم باز نشد

                                                                                                                                                                                                                                     خرسندی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف