نیمیم زآب وگل
و آن دشمندوست!

.

مهم نیست اهل کدام فرقه وآیین باشید. مسلمان- جهود -مسیحی و یا حتی کافر خدانشناس !

اصلا بگدارید فکرکنیم ازآن دسته آدمهایی هستید که باور دارید انسان حاصل تکامل اجداد بوزینه اش است و یا  چیزی جز تعدادی مولکول چیده شده کنار هم نیست.

هرجورآدمی باشید لابد در اینکه باید به آدم بودن خود افتخار کنید شکی ندارید.شما موجودی هستید که هرکاری ازاو برمی آید. سوارموشک میشود وبه ماه میرود ذره را می شکافد وبه آتش میکشد  با جادوی کلمه عالمی را به هم می ریزد .

حالا هر کسی هستید:

بیایید به این فکر کنیم که بین ما آدمها در این تاریخ چندهزارساله آدمی بوده که  :

قاتلش را بخشیده     و        کاسه شیری را که لابد در آن زمان قیمتی داشته به قاتلش تعارف کرده       و اینکه او شاهی بوده که چاه می کنده وشبها برای بی سر وپاهایی که بعد ها خون او وحسینش را ریختند -ازدست رنج خود نان خرما میبرده   .                                                                                وخلاصه علییی بین ما آدمها بوده که سرمان را بالا بگیریم و بگوییم آدمیم.    

چه کسی می تواند بگوید که افتخار علی داشتن کمتر از رفتن به کره ماه است ؟ 

اصلا چه اهمیتی دارد که او خلیفه مسلمین بوده یا امام شیعیان یا یار رسول الله یا پسر ابوطالب یا جفت بتول  یا پدر حسین شهید یا ..      

مهم این است که بین ما آدمها  همین آدمهایی که ازآب وگل و سلول و مولکول آفریده یا تکامل پیدا کرده ایم آدمی پیدا شده : که قاتلش را بخشیده و...  

گریه نکنید برای او

                      بلکه برای او و  برای خودتان  و برای آدمیت  کف بزنید !!!

 

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من              چو اسیر توست اکنون به  اسیر کن  مدارا  

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن                که  نگین  پادشاهی   ز  کرم  دهد   گدا   را 

دل اگرخدا شناسی همه دررخ علی بین                به علی  شناختم  من  به  خدا  قسم  خد ا را 

زنوای مرغ یاحق بشنو که دردل شب            غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا                                                                                    

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف