نیمیم زآب وگل
تا به يادش گرفته ام روزه .............جز به يادش نکرده ام افطار

.

هرکه را آتش این روزه  سی روزه بسوخت

                                                                       مرهمش شمع وشرابست ودوا چنگ ورباب

و آنکه  امرو ز عذاب  رمضان  دیده   بود

                                                                        من  برآنم  که  به  دوزخ  نکشد  بار عذاب

                                                                                                                           عبید زاکانی

                 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف