نیمیم زآب وگل
در اهميت زبان انگليسی

.

امروز اگر دعانویسی  بکنی                                               یا سعی برای کاسه لیسی بکنی

حاصل ندهد به فارسی وعربی                                              باید همه را به انگلیسی بکنی

                                                                                                                                                      خرسندی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف