نیمیم زآب وگل
نوشته بردريا

برهر چیزی کتابت بود مگر بر دریا

اگر گذر کنی بر دریا از خون خویش کتابت کن

تا آن کز پی تو در آید داندکه:

عاشقان و مستان و سوختگان رفته اند

                                           ابوالحسن خرقانی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف