نیمیم زآب وگل
جويندهمه هلال ومن ابرويت

..

گیرند همه روزه ومن گیسویت                                      جویند همه  هلال  و من  ابرویت

ازجمله  این  دوازده  ماه  تمام                                       یک ماه مبارکست و آن هم رویت

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف