نیمیم زآب وگل
می توان خوشبخت شد با هيچ !

خوشبختی چیست؟  خوشبخت کیست؟  آیا  خوشی همان  لذت  است؟ آیا هرچه بیشترلذت ببریم خوشبخت تریم؟    چرا گاهی  آنهایی  که امکان همه گونه لذتی را دارند احساس خوشبختی نمی کنند؟چرا ارتباطی بین پولداربودن و خوشبختی نیست؟چرا مردم کشورهای غربی در آمارها شادتراز مردم کشورهای فقیر نیستند؟چرا ماآدمها  یک روز بی دلیل شادیم وخوش  و روز دیگر فکرمی کنیم بدبخت ترین موجود روی زمین هستیم بدون اینکه اتفاق خاصی درزندگیمان افتاده باشد؟چرا گاهی برای چیزها ی بی اهمیت خیلی خوشحال یا خیلی غمگین می شویم؟

معجون خوشبختی چیست؟ ؟ ؟  ثروت؟ عشق؟شهرت؟محبوبیت؟ فقر؟ ایمان ؟آزادی؟بی خیالی؟ دوست؟یقین؟

هرکدام از  آدمها یی که ادعای خوشبختی می کنند نسخه خودشان را می پیچند که هیچ ارتباطی به دیگری نداردوبلکه درتضاد با دیگری است!

 شاید خوشبختی هماهنگ شدن نتهای زیروبم زندگیست . فرکانس  آواها مهم نیست بلکه مهم موسیقیی است که ازکنارهم چیده شدن آنها بدست می آید.

میتوان خوشبخت شد با هیچ

میتوان نان سنگک داغی خرید    یک کوچه بالاتر         

چند ریحان با پنیری لای آن پیچید                   و              نمک را درشیارش خوب خالی کرد

عاقبت گازی زد ودندان به دندان کند

چای تلخی هم به پشتش بند کرد     و

                                             مزه خوشبخت بودن را               اززبان خویشتن پرسید

میتوان چوپان پیری بود

چند ده تاگوسفندی داشت    هم      با  یک سگ گله

درپناه سایه یک تک درخت پیر         لمی داد وکمی خوابید

ازصدای قارقار زاغکی ازخواب خوش پرید                

زیرچشمی گوسفندان را نگاهی کرد          ودوباره چشمها را بست

تخت روی سبزه ها    

                        بعد خواب  و قبل بیداری

                                                 آن زمان که باد        می وزد برجسم خیس ازعرق نمناک

مورمورش را  با همه گیرنده ها حس کرد

                                                            معنی خوشبخت را فهمید

میتوان هم طفل بازیگوش وشری بود

عاشق یک توپ ودروازه             داخل یک کوچه بن بست                                                در یک ظهرتابستان                   بی خیال نمره تجدید              و ماهی هم به شهریور    

تشنه وگشنه        پی یک توپ چند لایه  

                                 دوید ویک دوپایی زد         

توپ را ازلای پای کودک همسایه رد کرد         و           گل زیبای نابی زد

درآن گرمای تابستان        پس از یک برد شیرین خیال انگیز چندین صفر

شیر آب خانه همسایه را وا کرد و         همچون کودکی خوشبخت

جرعه جرعه تا نفس باقیست هی نوشید

میتوان درروی پر خوابید واز کابوس جیغی زد

میتوان جوجه کبابی خورد با سالاد          پس هرروز         بررژیم لاغری صدبارنفرین کرد

میتوان عاشق شد  و   هرچیزدردنیاست      چون معشوق    زیبا دید

می توان خوشبخت شد با هیچ

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف