نیمیم زآب وگل
من ازجهيم نترسم

.

من ازجهیم نترسم ازآن که بارخدای                      نه مطبخی است که درآتشم کباب کند

ز مار وعقرب وآتش گزنده تردارد                          خدای خواهد اگربنده را عذاب کند

جهیم    قهرالهی است کاندرین عالم                        ترا به خوی بد و فعل  بد  عقاب کند

به قدروسعت فکرتو آن یگانه حکیم                        سخن زدوزخ و فردوس درکتاب کند

برای ذوق توشهوت پرست عبدالبطن                       حدیث  میوه  و حوریه  وشراب کند

ازآن نماز  که خودهیچ ازآن نمیفهمی                       خدا چه  فایده  و بهره  اکتساب  کند

                                         تفاخری  نبود  مر خدای  عالم  را

                                       که ابلهی چو تو اورا خدا حساب کند

                                                                                                                        ایرج میرزا

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف