نیمیم زآب وگل
وصله ناجور

.

خلقت من درجهان یک وصله ناجوربود      

                                                                من که خودراضی به این خلقت نبودم زوربود

ای طبیعت گرنبودم من جهانت نقص داشت

                                                                  ای  فلک  گرمن  نمی زادی  اجاقت  کوربود

راست گویم نیست جزاین علت  تکوین من

                                                                    فالبی  لازم   برای   ساخت   یک گو ر بود

آفریدن مردمی را بهر گور اندر عذاب

                                                                    گرخدایی هست زانصاف خدایی  دور بود

 آنکه نتواند به نیکی پاس هرمخلوق داشت

                                                                ازچه  کرد این آفرینش  را  مگر مجبور  بود

                                                                                                             میرزاده عشقی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف