نیمیم زآب وگل
ريشه ها و قصه ها

.

قصه ها گرچند در تفصیل

زشت وزیبا بیش وکم دارد

                                      ماجراها گرچه گوناگون

                                     چند وچون وبیش وکم دارد

لیک چون هرقصه را تاعمق بشکافی

                            می توان دیدن که درهرحال    

                                                      ریشه درزیرشکم  یا درشکم دارد

                                                                                                          اخوان

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف