نیمیم زآب وگل
تو نيز چنانکه می نمايی هستی؟

.

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی                             هرروز به  دام  دگری  پابستی

گفتا شیخا  هرآنچه  گویی هستم                               تو نیز چنانکه می نمایی هستی

                                                                                                                                                                                                                                   خیام

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف