نیمیم زآب وگل
مناجات نامه

                                                                                                                

 

خداوندا پس بگیر

 خداوندا قلبم را  و جانم  را   روحم  را و روانم  را   پس بگیر

                                                                                      مال بدبیخ ریش صاحابش!

 

                                                                                                                  ازسایت خاگینه

                                                                         

                                                                                       

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف