نیمیم زآب وگل
آری زرست زر گره از کار باز کن

.

آزرده ام  از آن بت  بسیار ناز کن                              پا از گلیم خویش فزونتر دراز کن

رند شراب خوارم ودرسینه ام دلیست                          پاکیزه تر زجامه ی شیخ نماز کن

بویی  زبوستان  محبت  نبرده اند                                 سالوس زاهدان حقیقت مجاز کن

این حاجیان به حشرعنان برعنان روند                           با اشتران  طی طریق حجاز کن

من پروراندمت که تو با این بها شدی                          طفلی ندیده ام چو تو بردایه نازکن

نه زورسود داد ونه زاری علاج کرد                        آری زرست زر گره ازکارباز کن

دشمن به دارکرد ببین چون کند بدوست                    آن دشمنان خویش چنین سرفراز کن

                                                                                                                                                                                                                                 ایرج میرزا

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف