نیمیم زآب وگل
معراج

فرانسویها هواپیمای جنگی سریع اسیر خودرا نام میراژ داده اند وان کلمه میراژ صورت فرنگی همان معراج است

                                                       باستانی پاریزی(پیغمبردزدان)

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف