نیمیم زآب وگل
چشمکش همچودل ریشک من بیمارک

.

دیدم ازدو ر بتی کاکلکش  مشکینک                            دهنش تنگک وچون تنگ شکرشیرینک

لبک لعل روان پرورکش جان بخشک                           سرک  زلفک  عنبرشکنش  مشکینک

چشمکش همچودل ریشک من بیمارک                          دستکان کرده به خون  دلکم رنگینک

نرگسش مستک وعاشق کشک وخونخوارک               سنبلش پستک وشورید گک و پرچینک

زلفکش دلکشک وغمزه ککش دلدوزک                         برکش نازکک  و ساعدکش  سیمینک

گفتمش درغم عشقت دل خواجوخون شد                       بیش ازین چند بگو صبر کند مسکینک

رفت درخنده وشیرین لبک ازهم بگشود                        گفت  داروی  دل و مرهم جانش اینک

                                                                                                                                                      خواجوی کرمانی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف