نیمیم زآب وگل
توطئه های انگلیس

.

  گرحوصله تو ناگهان سربرود                                یا پای تو زیرچرخ خاور برود

  جزتوطئه های انگلیسش مشمار                             حتی کش شلوارت اگر دربرود

                                                                                                                                                                                                                                ناصر فیض؟

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف