نیمیم زآب وگل
و من مات شدم

.

تمام سربازهایت را زدم

                 نه ازتو بدم نمی آمد

                                    می خواستم رخت را ببینم

                                                                 اما تو گفتی کیش

                                                                                         و من مات شدم

                                                                                                                                                                                                  فاضل ترکمن

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف