نیمیم زآب وگل
حاصل جمع آب و تن تو

.

شهر منهای وقتی که هستی  حاصلش برزخ خشک وخالی

                                                         جمع آیینه ها ضرب در تو بی عدد صفر بعد  از زلالی

می شود  گل دراثنای  گلزار می شود کبک در عین رفتار

                                                      می شود آهویی در چمنزار  پای  تو ضرب در باغ  قالی

ای طلسم عددها به نامت حاصل  جزر و مد ها  به  کامت

                                                       ای  ورق خورده احتشامت  هرچه  تقویم  فرخنده  حالی

حاصل جمع  آب  و تن  تو ضرب در وقت  تن شستن  تو

                                                      هر سه منهای  پیراهن تو  برکه را کرده  حالی  به  حالی

                                                                                                                                                                                                                                                              منزوی

    

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٧ آذر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف