نیمیم زآب وگل
هرچه شادی هست داری

 

     

          سری از بوی گلها مست داری                      کتاب  و  ساغری   در   دست  داری

          دلی را هم اگر خشنود  کردی                       به گیتی هر چه شادی هست داری

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف