نیمیم زآب وگل
پاکستان پارسی گو

درپاکستان نامهای خیابانها ومحلات اغلب فارسی وصورت اصیل کلمات قدیم است.برای نمونه و محض تفریح دوستان چند جمله وکلمات فارسی را که در آنجا به کار میبرند دراینجا ذکرمی کنم تا  ببینید زبان فارسی درزبان  اردو چه موقعیتی دارد.

عبور ممنوع (روی تابلوهای راهنمایی)==== راه بند

توقف ممنوع ==== پارکینگ بند

حداکثرسرعت ==== حداکثر رفتار

عقب عقب خوب (هنگام فرمان دادن به ماشین برای عقب رفتن)===== واپس واپس بس

قنادی ===== شیرین کده

ممنونم . متشکرم. مرسی ( در پاسخ کسی که به ما لطفی میکند) ==== مهربانی

اسباب واثاثیه ==== سامان

فطار سریع السیر ==== تیز خرام

مادر زن ==== خوش دامن

لقما ن حکیم متخصص امراض مقاربتی ( تابلوی یک پزشک) ====  لقمان حکیم هر قسم پوشیده امراض

                                                                                                                                    با ستا نی پاریزی (ازپاریز تا پاریس)

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف