نیمیم زآب وگل
گفت چرا ماکيان شدی نشدی شير

مظلوم بودن هنر نیست .اگر می توانی ظالم نباش.

بیشتر مظلومین به این خاطر مظلومند که نمی توانند ظلم کنند.ظالم ومظلوم بودن همیشه نسبی است.حتی مظلوم ترین آدمهای روی زمین هم می توانند ظالم باشند.                                              کودکی خود را به خاطر دارید؟آنوقت که پشه ای را هم نمی توانستید از خود  برانید ولی درهمان حال گاهی مورچه ای را زیر پایتان به عمد له می کردید.شما درعین مظلومیت توان ظلم کردن هم داشتید البته فقط به یک مورچه.فکر نمی کنم هیچ یک ازما آزارمان به مورچه هم نرسیده باشد حتما رسیده.

آنهایی که دم ازمظلومیت می زنند اغلب آرزو می کنند که جای ظالم را بگیرند وعدل بیشتر بهانه است.خون بی گناهان را برای رسیدن به عدالت می ریزند ولی فقط به دنبال مسند ظالم هستند.عدالت بزرگترین دروغ دنیاست.حتی درآنورآب  آنجا که حکومت قانون حکم میراند  .آنهایی که پول بیشتری دارند تا وکلای قانون شناس تری استخدام کنند کمتر گناه کار شناخته می شوند.

داستان ظالم ومظلوم تا زمانی که قصه فقیروغنی ـ  توانا وناتوان ـ دانا ونادان ادامه دارد باقی خواهد ماند.ماهیچ وقت نمی توانیم ظلم را ریشه کن کنیم .

خدای خوبم خدایا چرا بدی آفریدی               

کسی که خوبی پسندد چرا بدی آفرین است

چه بود اگرآدمی را فرشته خو  می سرشتی    

چه پاکی آید ازآن گل که با پلیدی عجین است

به روح قابیل نفرین گرآن یکی اولین بود

به جان جبریل سوگند نه این یکی آخرین است

زعدل هم می گریزم که خود نمودار ظلم است

به عدل آنجا نیاز است که ظلم مسند نشین است

پس بیایید به جای مظلوم بودن ظالم نباشیم. مظلوم بودن از ضعف است و ضعیف را هنری نیست؟     وحیف است شعری از ایرج را که انگاردرهمین باره  سروده  برایتان نقل نکنم:

قصه شنیدم که بوعلاء به همه عمر                                       لحم نخورد وذوات لحم نیازرد

درمرض موت بااجازه دستور                                        خادم اوجوجه ای به محضراو برد

خواجه چوآن طیرکشته دید برابر                                     اشک تحسر ز هردو دیده  بیفشرد

گفت چرا ماکیان شدی نشدی شیر                                  تا نتواند کست به خون کشد وخورد

مرگ برای ضعیف امرطبیعی ست                            هرقوی اول ضعیف گشت وسپس مرد

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف