نیمیم زآب وگل
خورشيد زلف نارنجی!

خورشید زلف نارنجی!       کی آفتاب خواهی کرد؟

                                       این برفهای چرکین را کی؟              آب آب خواهی کرد

توفان اخم بر ابرو!            کی این سرای وحشت را؟

                                        با ساکنان ارواحش                  ازپی خراب خواهی کرد

دریای چشم زنگاری!         با نطفه کدامین وصل؟

                                       شنریزه صدفها را                     در خوشاب خواهی کرد

ابر ستبر پرباران !            در برکه کدامین دشت؟

                                       با موج چرخی لغزان               رقص حباب خواهی کرد

ای آسمان! سر خفتن          با یار مهربان دارم

                                      گهواره کمانت را                 کی جای خواب خواهی کرد؟

                                                                                                                                     سیمین بهبهانی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف