نیمیم زآب وگل
نيازمندی ها

بادمجان مرغوب

مناسبت جهت چیدن دور انواع قاب موجود است

موسسه شکوه دستمال

------------------------------------------------------------  فروشی فوری                            

به علت تغییر شغل                                  لوازم مدیریت شامل:                                             پرشیا نوک مدادی و سری مبلمان و میز مدیریت و  ..             اسرار نظام واگذار می شود. 

یک مقام سابقا مسئول                        

-------------------------------------------------به تعدادی فاسد جهت دفع افسد نیازمندیم.

-------------------------------------------------

اینجانب مش حسن     مدتی است گم شده ام. لطفا مرا به گاوم اطلاع دهید.

-------------------------------------------------------------------                                                                                                           امید مهدی نژاد

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف