نیمیم زآب وگل
ای سيب سرخ غلط زنان در مسير رود .... يک شهر تا به من برسی عاشقت شدست

اين مثل عاشقانه كه ”با يك نگاه نه يك دل بلكه صد دل عاشقش شد“ ممكن است مبنای علمی داشته باشد.
معلوم شده است كه تماس چشمی با يك صورت زيبا، برای به جنب و جوش آوردن مغز تنها ظرف چند ثانيه كافی است.
دانشمندان انگليسی پی برده اند كه وقتی چشم فردی به يك صورت جذاب می افتد، نقطه ای از مغز شروع به فعاليت می كند.
اين دانشمندان معتقدند كه پيوند با افراد جذاب يك امتياز تكاملی (تكامل زيستی) است و به خوبی در مغز تعريف شده است.
تماس با مردم خوش چهره احتمالا علاوه بر آن كه به يافتن جفت مناسب به انسان كمك می كند، موقعيت اجتماعی افراد را نيز بالا می برد.
”كنات كمپ“ از موسسه ”عصب شناسی مغز“ در ”يونيورسيتی كالج“ لندن كه اين رشته تحقيقات را هدايت كرده است به بی بی سی گفت: ”از نقطه نظر تكاملی، دسته بندی اشخاص براساس زيبايی دارای اهميت است چون كه اين امر نشانه سلامت، قدرت و غيره است.“
وی افزود: ”بسيار مهم است كه فرد به سرعت درك كند پيوند با چه كسی برای او با پاداش همراه است. از اين نقطه نظر ايجاد پيوند با افراد جذاب، صرفنظر از جنسيت آن ها، معنی می دهد.“


سلسله مراتب ميمونی

به عنوان مثال در جامعه ميمون ها، ايجاد پيوند با موجودی كه در رده های بالاتر اجتماعی قرار دارد، باعث ارتقای موقعيت اجتماعی می شود.
به گفته ”كنات كمپ“ در جامعه انسانی نيز ارتباط با كسی كه جذاب به حساب می آيد دارای امتيازهای مشابهی است. اما به نظر می رسد كه ” زيبايی محض“ كافی نباشد.
دكتر كمپ گفت: ”جذابيت به چيزی بيش از زيبايی محض صورت مربوط می شود. اين نكته ای است كه مطالعه ما تاييد كرده است.“
او گفت كه داوطلبانی كه از آن ها خواسته شده بود صورت ها را از روی ميزان جذابيت رده بندی كنند علاوه بر تعريف سنتی زيبايی در جستجوی صفاتی مانند درخشندگی، شادابی، همدردی و حتی حس مادرانه بودند.

تماس چشمی

در اين آزمايش برای 16 داوطلب (8 زن و 8 مرد) درحالی كه مغز آن ها اسكن می شد، تصاوير رنگی از صورت 40 فرد ناشناس به نمايش گذاشته شد.
از اين گروه خواسته شد جذابيت هر صورت را از يك تا 10 درجه بندی كنند.
صورت هايی كه جذاب تشخيص داده می شد، صرفنظر از جنسيت آن ها، يك قسمت خاص از مغز را به فعاليت واداشت. اين قسمت مغز، مركز پاداش ناميده می شود.
اين مطالعه نشان داد كه مغز زمانی فعال می شود كه نگاه مستقيم باشد و نه کج.
مطالعه ميمون و موش نشان داده است كه اين قسمت از مغز زمانی كه موجود در انتظار پاداشی مانند غذا يا آب است فعال می شود.
تاثير نخست

اين تحقيق همچنين نشان می دهد كه مغز، صورت های جذاب را ظرف چند ثانيه ثبت می كند، كه بدان معنی است كه اين يك فرآيند خودكار است و احتمالا از قبل در مغز برنامه ريزی شده است.
اين موضوع همچنين اين يافته روانشناسی را كه مردم در نگاه اول در مورد يك غريبه قضاوت می كنند توجيه می كند.
تحقيقات اخير در نشريه عملی ”نيچر“ منتشر شده است.

                                                                                                                 بی بی سی

                                                                                                                ‌

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف